dinsdag 19 april 2011

persoonlijk reputatiemanagement - personal branding

Bedrijven waken over hun "brand", hun merk. Ze stellen "brand managers" aan om een sterk merk te bouwen en de reputatie van het merk hoog te houden. Maar niet enkel bedrijven moeten werken aan een sterk merk. Met het wijd verspreide gebruik van internet en sociale media moeten ook mensen bedacht zijn op hun (online) reputatie. Werknemers gaan op zoek naar een creatieve, uitdagende job. Daarbij nemen ze steeds meer het heft in eigen handen. Ze werken aan hun reputatie en maken van zich zelf een sterk merk. Sociale media bieden daarbij opportuniteiten en kansen. Hoe ga je te werk om zelf een sterk merk te worden?

Persoonlijk reputatiemanagement

Duidelijk communiceren waar je voor staat, wie je bent is essentieel. Professioneel overkomen is een must, maar belangrijker nog is het uitbouwen van een netwerk, het onderhouden van duurzame relaties met leveranciers, klanten, studiegenoten, experten in je vakgebied, leidinggevenden en collega' s:
 • Stel je open voor anderen en luister, observeer.
 • Wees vooral jezelf: weet wie je bent en wat je kan.
 • Wees authentiek en geloofwaardig.
 • Engageer je in waardevol werk.
 • Leer goed samenwerken met anderen.
 • Vraag advies aan anderen en doe er je voordeel mee.
 • Wees zelf ook een mentor voor anderen.
 • Deel je expertise over thema' s waar je zelf sterk in bent.
 • Maak deel uit van de juiste netwerken om je loopbaan te ondersteunen.
 • Ken je zelf, manage je zelf: je moet het vooral zelf doen!
 • Zoek uit wat je boeit!
Inzet van sociale media voor je personal branding

Bij persoonlijk reputatiemangement denkt iedereen spontaan aan Facebook en LinkedIn. Facebook is in de eerste plaats een sociaal medium. Je kan het gebruiken om in contact te blijven met vrienden. Ga wel bedachtzaam met het medium om. Wat publiceer je wel en wat niet? Als je twijfelt doe dan de "voorpaginatest". Stel dat deze informatie, die foto of uitspraak, dat bericht morgen op de eerste pagina van een landelijk dagblad staat, welke reacties mag je dan verwachten en vooral: wat zal dat betekenen voor je reputatie (bij je werkgever, klanten en collega' s, je familie, je vrienden). Informatie is snel geplaatst, maar de distributie ervan via internet en de mogelijke (negatieve) impact wordt vaak onderschat.

Wie professioneel actief is moet een LinkedInprofiel hebben. Via LinkedIn kan je snel een professioneel netwerk uitbouwen met de juiste experten en nuttige contacten. Op LinkedIn zijn veel expertengroepen in je eigen vakgebied actief. Via die groepen worden discussies gevoerd en kennis en informatie uitgewisseld.

Onderschat de impact van een twitteraccount en een personal blog niet. Ik beschouw ze samen omdat beide media mekaar ondersteunen en versterken. Twitter heet niet voor niets een "micro blogging system": zeg het in 140 karakters. De sterkte van Twitter is natuurlijk dat je mensen in je netwerk via een kort bericht met een link naar interessante artikels, sites, video' s, foto' s en netwerksites kan sturen. Twitter en een blog dwingen je ook na te denken waarover je het wil hebben, welke je thema' s en interesses zijn, wat je expertise is, waarover je wil communiceren. Automatisch kom je met gelijkgestemden in contact en kan de dialoog starten! Maar beperk je niet uitsluitend tor gelijkgestemde zielen. Mensen uit andere vakgebieden of mensen die net dat tikkeltje anders zijn kunnen vaak aanzet zijn tot boeiende nieuwe contacten en ervaringen.

Vind je het ook belangrijk om aan je online reputatie te werken? Of geloof je niet in de theorie van personal branding?

maandag 18 april 2011

ambtenaren minst geïnteresseerd in gebruik sociale media (Nederlands onderzoek)

De 38ste meting van de Randstad werkmonitor - Rotterdam, april 2011 had gebruik van sociale media vanuit werknemer perspectief als onderzoeksontwerp. In totaal werden 810 Nederlandse werkenden bevraagd. Je kan het rapport aanvragen.

Hierna focus ik vooral op de bevindingen voor werknemers binnen de overheid; algemene bevindingen van het onderzoek volgen achteraan dit artikel.

Gebruik social media in dienstverlening en overheid zeer divers

Binnen de dienstverlening en de overheid hebben werknemers het vaakst toegang tot een computer op het werk (respectievelijk 85 % en 87 %). Toch is het gebruik van social media zeer divers.

dienstverleningssector
 • Het zijn vooral werknemers werkzaam in de dienstverlening die een profiel hebben op social media (75 %) en dit ook de laatste maand hebben bijgewerkt (57 %).
 • Het zijn vooral dienstverleners die social media gebruiken om zich als werknemer te profileren (38 %). Zij gebruiken ook vaker social media om zich persoonlijk te profileren (55 %).
 • Het zijn vooral werknemers uit de dienstverlening die toegang krijgen van hun werkgever tot social media (60 %); in deze branche heeft de werkgever richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media (46 %).
 • Het zijn vooral werknemers die werkzaam zijn in de dienstverlening die eerder Twitter gebruiken dan e-mail (24 %).
overheid
 • Werknemers binnen de overheid hebben minder vaak een profiel op social media (51 %) en werken dit profiel ook minder bij (31 %).
 • Werknemers uit de overheidssector gebruiken social media niet gauw om zich persoonlijk (38 %) of als werknemer (15 %) te profileren.
 • Werknemers in de overheid geven minder vaak aan informatie over klanten op social media te gebruiken (18 %).
 • Werknemers uit de overheid volgen social media het minst van alle branches om te zoeken wat er over bepaalde werkgevers gezegd wordt.


Belangrijkste algemene bevindingen

Een meerderheid van de werknemers heeft een profiel op een sociale media website als LinkedIn, Facebook of Twitter. Zestig procent van de Nederlandse werknemers zegt een profiel te hebben. Vier op de tien heeft in de afgelopen maand zijn of haar profiel bijgewerkt.

Een kwart van de werknemers gebruikt social media om zich als werknemer te profileren. Voor veel werknemers zijn sociale media middelen om bekenden te volgen. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers gebruikt social media ook om zichzelf te profileren. Mannen gebruiken vaker dan vrouwen sociale media om zich als werknemer te profileren. Vrouwen daarentegen gebruiken social media vaker alleen om bekenden te volgen.

Ruim de helft van de werknemers vindt dat social media hulpvol kunnen zijn in het vinden van een baan. Bijna een kwart van de ondervraagden zou bij de zoektocht naar een baan zich enkel nog richten op social media om een vacature te vinden. Voor hen zijn traditionele vacaturesites niet meer de manier om je te oriënteren op een baan.

Eén op de acht werknemers gebruikt eerder Twitter dan e-mail in het contact met collega' s.

Profielschets gebruikers sociale media - twee uitersten: hoogopgeleide werknemers versus laagopgeleide werknemers.

hoogopgeleiden in het algemeen

 • Hoogopgeleiden (in alle leeftijdscategorieën) gebruiken sociale media om zichzelf als werknemer te profileren en krijgen van hun werkgever toegang tot sociale media op het werk.
 • Vooral hoogopgeleiden houden zich op het werk bezig met het lezen en updaten van social media.
 • Hoogopgeleiden zoeken het vaakst op social media informatie over een werkgever ter voorbereiding op een sollicitatie.
 • Onder hoogopgeleiden wordt social media gebruikt om informatie over klanten te vinden.
jonge hoog opgeleide werknemers ( 18 - 30 jaar) in het bijzonder
 • Vooral jonge hoog opgeleide werknemers zijn actief op social media websites. Zij hebben het vaakst een profiel en hebben dit profiel in de laatste maand bijgewerkt.
 • Hoog opgeleide jongeren gebruiken social media het meest om zich persoonlijk te profileren of om bekenden te volgen. Zij hebben het vaakst toegang tot social media op het werk.
 • Eén derde van de jong hoogopgeleiden zou enkel social media gebruiken bij het zoeken naar een baan.
 • Zij zijn zich ook het meest bewust dat hun profiel door toekomstige werkgevers bekeken kan worden.
oudere laagopgeleide werknemers (46 jaar en ouder)
 • Onder laagopgeleide ouderen (46 jaar en ouder) is het aandeel werknemers dat een profiel heeft en dat dit profiel de afgelopen maand heeft bijgewerkt het laagst.
 • Onder laagopgeleide ouderen is het gebruik van social media om zich persoonlijk te profileren het laagst.
 • Het gebruik van social media om zichzelf als werknemer te profileren komt onder laagopgeleide ouderen  relatief weinig voor.

Overheid moet beter communiceren - Jaarverslag 2010 federale Ombudsman

Jaarverslag 2010 van de federale ombudsdienst

De federale Ombudsman heeft zijn jaarverslag 2010 voorgesteld. Er werden 6 aanbevelingen aan de administratie en 8 aanbevelingen aan het parlement gedaan.

Het complete jaarverslag 2010 is een turf van 194 bladzijden. Je kan ook de samenvatting raadplegen.


Aanbevelingen van de federale ombudsmannen

"De overheid zou heel wat frustratie kunnen wegwerken door open en duidelijk te communiceren", zeggen Catherine de Bruecker, ombudsvrouw en Guido Schuermans, ombudsman. In de aanbevelingen voor het parlement 2010 handelt hun eerste aanbeveling over de communicatiepolitiek bij de federale overheid. Veel klachten hadden te maken met gebrekkige of niet-bestaande communicatie. De twee ombudsmannen dringen aan op een performant communicatie- en informatiebeleid, gebaseerd op transparantie, proactiviteit en loyauteit tegenover de burger. Dat is essentieel om het vertrouwen in de burger te versterken.

Aanbeveling over de communicatiepolitiek bij de federale overheid


De aanbeveling luidt als volgt:

Een performant communicatie- en informatiebeleid voor de federale administratie uitwerken door de algemene principes vast te leggen waarop de externe communicatie van de verschillende federale administratieve overheden moet gebaseerd zijn.

Eén klacht op drie is te wijten aan gebrekkige communicatie van de administratie

Eén klacht op vier in 2010 handelde over een gebrek aan informatieverstrekking door de administratie. Ofwel antwoordde ze niet op een vraag van de burger (passieve informatie), ofwel bezorgde ze de burger niet spontaan de voor hem noodzakelijke of nuttige informatie (actieve informatie). Als daar de gevallen bijgeteld worden waarin de burger de motivering van een beslissing niet begrepen heeft en de gevallen waarin de administratie onbereikbaar bleek, dan blijkt één klacht op drie gebaseerd op een tekortkoming van de administraie in haar verplichting tot informatie, transparantie en toegankelijkheid.

De administratie mag niet wachten tot de burger klaagt over vertragingen, over 'kinderziekten' verbonden aan de invoering van nieuwe procedures, over fouten of over aanpassingen van de wijze waarop beslissingen worden genomen om hem daarover correct te informeren.

De administratie moet zelf het initiatief nemen om telkens wanneer nieuwe maatregelen of nieuwe procedures in werking treden, op gepaste wijze daarover te communiceren.

Actief communicatie- en informatiebeleid

Een actief communicatie- en informatiebeleid van de federale overheid gebaseerd op de principes van transparantie, openheid en loyaliteit tegenover de burger zou heel wat frustratie en ontevredenheid kunnen vermijden.
Het is fout te denken dat de burger geen begrip kan opbrengen voor de moeilijkheden waarmee de administratie geconfronteerd wordt. Hij verwacht echter wel om op een volwassen manier en met respect behandeld te worden. Dat houdt in dat hij duidelijk en correct moet worden geïnformeerd over de oorzaak van een vertraging, de oorsprong van een rechtzetting, de reden voor de aanpassing van de wijze waarop beslissingen worden genomen en over de concrete invloed van dat alles op zijn eigen individuele situatie.

Transparant en doeltreffend communicatiebeleid

Een transparant en doeltreffend communicatiebeleid is het onmisbare bindmiddel ter versteviging van het vertrouwen van de burger in de overheid. De federale overheid moet dan ook een performant algemeen beleid uitwerken voor haar communicatie met en informatie aan de burger. Het beleid moet erop gericht zijn de burger aan te spreken in een duidelijke, verstaanbare taal die aangepast is aan het doelpubliek. De communicatie van de federale overheden moet correct, betrouwbaar, neutraal, anticipatief en systematisch zijn. Bovendien moet zij tijdig gebeuren.

Daarom moeten algemene principes worden vastgelegd die de externe communicatie van de verschillende federale administratieve overheden moeten ondersteunen.

Vlaamse overheid zoekt adviseur beeldvorming en reputatie

Adviseur beeldvorming en reputatie

De Vlaamse overheid zoekt een adviseur beeldvorming en reputatie om de nationale en internationale communicatiestrategie te ontwikkelen en in lijn te brengen met het merkverhaal van de organisatie.

De uitgebreide functiebeschrijving is raadpleegbaar op de site van Jobpunt Vlaanderen. Solliciteren kan tot uiterlijk 26 april 2011, bij voorkeur via e-mail aan kathy.tas@jobpunt.be.
Op de site vind je ook het vacaturebericht, de functiebeschrijving, het selectiereglement, de gestructureerde vragenlijst en een invulformulier 'standaardcv'.

Korte functieomschrijving

De adviseur beeldvorming en reputatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid rond beeldvorming en reputatie van Vlaanderen en van de Vlaamse overheid (onderzoek, merkboek, actieplan, …) en fungeert hierover als aanspreekpunt in de organisatie. Je vervult een belangrijke rol in de communicatie over beleidsmaatregelen die de aandacht van de internationale pers kunnen oproepen en weet als geen ander wat relevant kan zijn voor de regionale en nationale media en journalisten. Je reageert hierbij proactief en bereidt de juiste communicatiemix voor.


Tijdens het Europees voorzitterschap in 2010 zijn de fundamenten gelegd waarop je zult voortbouwen. Je introduceert de nationale en internationale communicatiestrategie en de daaruit afgeleide instrumenten in de organisatie. Je ondersteunt de organisatie om haar communicatie in lijn te brengen met het merkverhaal. Vanuit je verantwoordelijkheid voor het overkoepelende verhaal, volg je ook andere projecten van de afdeling Communicatie op en start je nieuwe organisatiebrede projecten.

Reputatiebeleid Vlaamse overheid

Het aspect 'beeldvorming en reputatie' kwam ruim aan bod in het communicatiejaarverslag 2009 van de Vlaamse regering. In 2009 werd de aanzet gegeven voor een structureel beleid rond de reputatie en beeldvorming van Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Het reputatieproject beantwoordt aan een aantal behoeftes die al geruime tijd leven bij de Vlaamse administratie: de nood aan een consistent langetermijnverhaal over Vlaanderen, aan meer coördinatie bij de communicatie van gevoelige thema’s.

Voor meer achtergrondinformatie over het reputatiebeleid, zie Vlaanderen in Actie en Pact 2020 - een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen in 20 doelstellingen.

Op 15 maart 2011 werd in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en begroting van het Vlaams Parlement de vraag om uitleg behandeld van de heer Ward Kennes tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse regering, over het reputatiemanagement voor Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

Personal branding: wanneer start jij met je online reputatie?

Als je niet op internet actief bent besta je niet

Ben je actief op inernet en ga je in dialoog met mensen? Merk je dan ook de dualiteit die ontstaat tussen mensen met een duidelijk profiel op internet en een online reputatie en anderen die hier het belang niet van inzien? Was het Jeff Jarvis die zei: "If you' re not on the internet today, you don' t exist". Hij had het vooral over bedrijven die hun business model moeten herzien, maar de uitspraak gaat steeds vaker op voor personen. HR-veantwoordelijken en headhunters screenen kandidaten op internet. Er bestaan bedrijven die je online reputatie kunnen bijschaven als je in het verleden ongelukkige uitspraken hebt gedaan of foto' s van je werden gepubliceerd in situaties waaraan je liever niet herinnerd wordt. Het is natuurlijk beter om geduldig en doelmatig een consistent profiel op internet op te bouwen en je online reputatie zelf te bewaken.

Sociale media bieden kansen

De huidige technologie en 'gratis' sociale media bieden kansen aan iedereen om zich te profileren op internet. Het heeft echter weinig zin om lukraak enkele losstaande initiatieven te nemen zoals een Facebookpagina of een LinkedIn profiel maken. Het volstaat niet ondoordacht een profiel te maken en dit nadien niet meer bij te werken. Uiteraard moet je ontdekken welke sociale media je wilt gebruiken en hoe je die media geïntegreerd kunt inzetten om je persoonlijke merk op te bouwen. 'Conversation Manager' Steven Van Belleghem pleit in "Personal branding through conversations" voor het uitwerken van een 'personal brand' op een gestructureerde wijze.

De visie van the Conversation Manager

1. Bepaal een helder profiel
Belangrijker dan wat jij wil zeggen aan een "doelgroep" is definiëren wat een groep over jou aan anderen zou moeten vertellen. Hoe wil je dat anderen jou zien? Wat zouden mensen in dialoog met anderen over jou moeten vertellen? Breng steeds dezelfde, eenvoudige boodschap, kort en krachtig.

2. Kies je kanalen

3. Probeer de juiste mensen over jou te laten praten (experten en 'opinion leaders')

4. Observeer - faciliteer - participeer

5. Denk op lange termijn
Discipline! Blijf werken, schrijven, zenden en deelnemen aan de conversatie.

Michael Cohn - CompuKol Communications

Michael Cohn geeft in zijn artikel 'Building and Boosting your online reputation' waardevolle, praktische tips om aan je online reputatie te werken:
 • Richt je inspanningen op de sector en de discussies waarin je zelf expert bent.
 • Luister, observeer, volg de discussies in je vakgebied die er toe doen.
 • Wees transparant, eerlijk, betrouwbaar.
 • Gebruik mensentaal, communiceer niet in vakjargon.
 • Werk aan inhoud die een meerwaarde voor anderen betekent.
 • Besteed de nodige aandacht aan interactie met anderen.
 • Deel de inhoud en de ideeën van anderen.
 • Laat los wat je gepubliceerd hebt; tracht niet krampachtig de controle over de inhoud te behouden.
 • Engageer je op meerdere platformen.
Communicatiestudenten geven het goede voorbeeld!

Van studenten communicatie of marketing mag je verwachten dat ze leren omgaan met sociale media. Ik volg enkele studenten die werk maken van een sterke online reputatie en zich proactief voorbereiden op een creatieve, leuke job.

Madelon Koojimans is een Nederlandse studente communicatie. Op haar blog kondigt ze aan dit jaar af te studeren en dat ze op zoek is naar een interessante baan. Ze is aan het solliciteren. Madelon heeft een twitteraccount @mkooijmans, een facebookpagina en een LinkedInprofiel.

De blog Simon' s findings van Simon Wardenier ontdekte ik via zijn twitteraccount @simonwardenier. Hij studeert communicatiemanagement, is een fervent fotograaf en houdt van vinylplaten. Op zijn blog moet je zeker de video van de Schot Danny "Taggart" MacAskill bekijken, die halsbrekende toeren uithaalt met zijn fiets.

Sara Jane Deputter werd recent in het Radio 1-programa Peeters en Pichal verkozen tot hipste ambtenaar van het land. Sara Jane is accountmanager Communicatie bij de FOD Economie. Daarnaast werkt ze aan haar thesis om haar master communicatiewetenschappen te behalen. Sara Jane is actief op Foursquare, Facebook, Twitter en werkt aan een eigen blog.

Professionals doen het ook!

Er zijn duizenden blogs. Welke pik je er uit? Afhankelijk van je interesses vind je zeker blogs die inspireren.

De blog van J_La and the world of today met de hippe rubriek "Zoek de fout" is één van mijn favorieten. Het is me een raadsel waar J-La steeds die voorbeelden haalt; duidelijk een breed netwerk van tipgevers.
@J_LA is een blogger met passie voor e-marketing, social media, web content management, copywriting & usability. Ze werkt als copywriter en community manager bij The Insiders.

Een andere favorite blog is die van Niel Van Meeuwen. Niel heeft een grote interesse in leer- en veranderprocessen en gaat graag aan de slag met innovatieve werk- en leervormen, liefst als creatief ontwerper.

Puike voorbeelden die strekken tot navolging!

Hoe is het met jouw personal branding en online reputatie gesteld? Begin vandaag nog!